Proč se stát členem AČRA MK

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK) je nejstarším profesním sdružením v oblasti reklamy a marketingových komunikací v České republice. Vznikla na jaře 1992 jako organizace hájící zájmy svých členů vůči oborovým svazům, orgánům státní správy a dalším subjektům. Její činnost je rovněž zaměřena na poskytování odborných informací, vzdělávacích a poradenských služeb svým členům. Vytváří platformu pro vzájemnou komunikaci a kooperaci členských agentur. Asociace usiluje o zvyšování profesionální úrovně české reklamy a ostatních činností v rámci marketingové komunikace a celkovou kultivaci reklamního trhu. Členství v AČRA MK přináší agenturám řadu výhod, které jim pomáhají urychlovat vlastní rozvoj a upevňovat jejich pozice v náročném konkurenčním prostředí.

Prosazování společných zájmů

AČRA MK je dlouholetým členem Rady pro reklamu, kde má své zastoupení i v Arbitrážní komisi, jejíž výbor dbá na dodržování etických norem reklamy v České republice a je členem Hospodářské komory ČR. V posledních letech se rovněž rozvíjí spolupráce s Českou marketingovou společností, POPAI CE a UZS (Unií zaměstnavatelských svazů) a dalšími významnými partnery z oblasti reklamy, marketingu, výzkumu, státní správy, médií a akademické sféry. Veškeré aktivity asociace směřují především k prosazování společných zájmů členů a k upevnění jejich pozice na reklamním trhu. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Poslaneckou sněmovnou ČR a dalšími profesními sdruženími se AČRA MK podílí i na tvorbě etických a legislativních norem.

Kooperace, výměna informací

Zástupci členských agentur se scházejí nejen na oficiálních valných hromadách, ale i na neformálních setkáních, na kterých si vyměňují své zkušenosti. Velmi často využívají rozdílných profilací jednotlivých agentur a vzájemně spolupracují pro své klienty za zvýhodněných podmínek na dílčích projektech. Efektivní je také vnitřní komunikace probíhající na intranetu členských agentur.

Struktura a otevřenost asociace podpořená dobrými obchodními vztahy se specializovanými agenturami a partnery představuje pro členy AČRA MK možnost efektivního, vysoce odborného a konkurenceschopného řešení specifických požadavků jejich klientů.

Publicita

Velká pozornost je věnována pozitivnímu vnímání asociace a jejích členů. Členské agentury jsou prezentovány v oficiální ročence AČRA MK distribuované významným zadavatelům a institucím. Aktuálním zprávám o činnosti asociace a jejích členů věnuje velkou pozornost odborný tisk i ekonomické deníky. Členové AČRA MK poskytují často svá expertní stanoviska médiím a účastní se odborných diskuzí v médiích. Opomenout nemůžeme ani internetové stránky AČRAMK, na kterých hledají informace o české reklamě zadavatelé z tuzemska i zahraničí.

Know-how, vzdělávání

AČRA MK pořádá pro svoje členy školení a semináře z oblasti reklamního práva, marketingových komunikací, médií a dalších aktuálních okruhů. Výjezdní setkání jsou dobrou příležitostí prokonzultovat s předními odborníky témata, která členy zajímají.

Asociace je jedním ze zřizovatelů Českého institutu reklamní a marketingové komunikace. Tento certifikovaný studijní program pořádá ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných Praha. Inovačního studium probíhá v oborech marketingové komunikace a public relations. Členské agentury využívají 50% slevy na přihlašovací poplatky do institutu.

Aktuální informace a dění

Členské agentury AČRA MK jsou průběžně informovány o aktuálním dění na reklamním trhu. Asociace pořádá workshopy na aktuální témata, kterých se účastní přední osobnosti z mediálního, reklamní a komunikačního prostředí. Informační přehledy, odborné publikace a další materiály získávají i na valných hromadách, které se konají jednou ročně.

Díky svému postavení na reklamním trhu dokáže AČRA MK prosadit u dodavatelů pro svoje členy výhodné podmínky nákupu služeb. Členům AČRA MK jsou poskytovány pozvánky na významné oborové akce včetně výhodných slev.

Kontakty

Vstupem do AČRA MK se žadatelům otevírá možnost aktivní účasti a spolupráce při prosazování cílů asociace. Členství v AČRA MK zároveň vytváří příležitosti k navazování užitečných odborných a obchodních kontaktů i dobrých vztahů s významnými institucemi, firmami a médii.

AČRA MK usiluje o vytváření přátelské, pozitivní atmosféry, dobré pověsti a důvěryhodnosti reklamního průmyslu v České republice.

Mechanismus přijetí

Zájemce o členství vyplní přihlášku na internetových stránkách AČRA MK. Na základě toho je pozván na zasedání prezidia asociace, kde oprávněný zástupce uchazeče agenturu představí. Prezidium zhodnotí, zda agentura splňuje podmínky členství vyplývající ze stanov a v případě, že ano, doporučí členské základně zájemce k přijetí do asociace. Schválí-li členská základna elektronickým hlasováním přijetí zájemce, stává se tento členem asociace s okamžitou platností. Podle charakteru svých služeb je zařazen mezi full service agentury nebo specializované agentury.

Členský poplatek

Členská základna si na svém zasedání valné hromady odsouhlasila roční členský poplatek ve výši Kč 35.000,-, který je rozložený na 3 části s fakturací v I., II. a III. čtvrtletí.

Partneři AČRA MK
Rada pro reklamu Anopress IT
Nadpis modrý česky

ASOCIACE ČESKÝCH REKLAMNÍCH AGENTUR

Nadpis šedý česky

A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

ikony top

emailfacebookyoutube